Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Zielonapoduszka.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Zielona Poduszka, dostępnego pod adresem www.zielonapoduszka.pl jest Ewa Kulik eQulik, z siedzibą: Krzeczyn 28K, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 895 14 15 710, Regon 384743976.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielona Poduszka, o którym mowa w § 1, pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zielonapoduszka.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość w chwili zawarcia umowy.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, wraz z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Krzeczyn 28K, 56-400 Oleśnica.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@zielonapoduszka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 607 928 723
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 87 1140 2004 0000 3102 7937 3977.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c) włączona obsługa plików cookies,
 4. d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko Klienta

- adres email,

- adres wysyłki Produktu.  

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;
 3. c) dokonać wyboru dostępnych opcji a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
 4. d) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. e) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności.
 6. f) kliknąć przycisk “Zamawiam",
 7. g) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie określonym w § 9, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 2. a) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. b) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. c) paczkomaty InPost.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. a) płatności elektroniczne;
 7. b) poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 8. b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 9. c) płatność za pobraniem.
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
 12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§ 9 Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. a) płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 5. b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt wysłany jest przez Sprzedawcę w terminach każdorazowo wskazanych na karcie Produktu. 
 7. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:
 8. a) firmy kurierskiej InPost paczkomaty - czas dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze;
 9. b) firmy kurierskiej InPost - czas dostawy wynosi maksymalnie 4 dni robocze;
 10. c) firmy kurierskiej DHL - czas dostawy wynosi maksymalnie 4 dni robocze;
 11. d) Poczty Polskiej - czas dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Wówczas terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów w częściach. Wówczas Klient pokrywa koszty każdej z dostaw.
 14. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 15. a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne  - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 16. b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub odbioru osobistego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 17. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Unii Europejskiej, USA oraz Kanady.
 18. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Produktu, w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10 Zamówienia indywidualne

 1. Sprzedawca zrealizuje zamówienie według indywidualnych wytycznych Klienta.
 2. W celu realizacji indywidualnego zamówienia Klient wskazuje parametry produktu (rozmiar, kolor, wzór) w oparciu o pomoc i doradztwo Sprzedawcy. Sprzedawca wykonuje wycenę i wraz z propozycją terminu realizacji przedstawia Klientowi do akceptacji. 
 3. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez obie strony indywidualnego zamówienia, są możliwe następujące formy płatności:

- płatność z góry poprzez bezpieczne płatności elektroniczne;

- płatność z góry tradycyjnym przelewem bankowym;

- płatność za pobraniem - w tym przypadku realizacja zamówienia następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia, pozostała kwota zapłacona będzie w chwili odbioru zamówienia.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminów do odstąpienia od umowy.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pisemnie listem lub w formie elektronicznej.
 5. Oświadczenie należy przesłać na adres korespondencyjny lub mailowy podany w § 3.
 6. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
 10. b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 11. c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 12. d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 13. e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
 14. f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 15. g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 17. O wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego na stronie z Produktem, którego wyłączenie dotyczy.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi 12 miesięcznej gwarancji producenta na produkty kupione w Sklepie.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Składając reklamację należy odesłać produkt wraz z oryginalnym opakowaniem oraz wszystkimi jego akcesoriami.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 13 Prawo własności intelektualnej

 1. Prawa do wszystkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu są chronione na mocy przepisów ustawy o prawie autorskim.
 2. Treściami objętymi ochroną są wszelkie utwory opublikowane na stronie Sklepu w szczególności teksty, opisy produktów, zdjęcia, grafiki, znaki towarowe.
 3. Nie zezwala się kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania treści objętych ochroną bez wyraźnej zgody Sprzedawcy, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca zezwala na wykorzystanie i udostępnianie treści osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, wyłącznie z jednoczesną wyraźną adnotacją, iż treści te pochodzą ze strony www.equlik.pl.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. c) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest właściciel sklepu internetowego Zielona Poduszka, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych co oznacza przekazywanie informacji za pośrednictwem newslettera.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:
 4. a) wybrany przez Klienta pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy - dane osobowe Klienta udostępniane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży,
 5. b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
 6. c) w przypadku Klienta, który zapisał się do newslettera, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi pośredniczącemu w wysyłce newslettera.
 7. Podmiotem przetwarzającym tzw. procesorem, który przetwarza powierzone przez Klientów dane jest Dreamcommerce SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79, właściciel serwisu internetowego shoper.pl
 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres:
 9. a) trwania umowy o założenie konta;
 10. b) realizacji umowy bez zakładania konta;
 11. c) prowadzenia przez Sklep działań marketingowych, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu do czasu odwołania przez Klienta zgody, oraz o czas niezbędny do wykazania wykonania umowy sprzedaży tj. do czasu wygaśnięcie ewentualnych roszczeń.
 1. Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych:
 2. a) Klient ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych;
 3. b) Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. c) Klient ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl;
 5. d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca korzysta z narzędzi Google Analytics i Google Search Console aby analizować ruch na stronie, tzn. Sprzedawca ma wgląd między innymi jakie podstrony są przeglądane, jak długi czas użytkownik pozostaje na stronie.
 7. Sprzedawca informuje, że stosowane jest na naszej stronie profilowanie. Profilowanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Sprzedawca korzysta z narzędzi Pixel Facebooka i Google Adwords, aby właściwie ukierunkować reklamy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Meta i Google.
 8. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte są w dokumencie "Polityka prywatności".

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl